خدمات

_

تجهیزات و امکانات تست

تجهیزات تست بسیار دقیق و حرفه ای فراهم شده در نماموتور این امکان را برای تیم های طراحی و تولید فراهم کرده تا تمامی مشخصات عملکردی قوای محرکه الکتریکی را در شرایط مختلف جاده ای و محیطی شبیه سازی و بررسی کند.

  • اعتبار سنجی مشخصات محصول طراحی شده در مراحل تحقیق و توسعه
  •  ارزیابی قابلیت اطمینان محصول و تضمین کیفیت و عمر عملکردی در شرایط مختلف
  •  کنترل کیفیت محصولات تولید شده قبل از تحویل دهی به مشتری
  •  ارایه خدمات شناسایی و تست قوای محرکه
_

تجهیزات و امکانات تست

  • دیناموتر f30 kwبا حداکثر سرعت F12000 r/min
  • دیناموتر f5 kwبا حداکثر گشتاور f200 n/m
  • چمبر تست محیطی از دمای h-40 °Cتا h+120 °C
  •  میز ارتعاش با قابلیت شبیه سازی ارتعاشات جاده ای
  •  تجهیزات کامل تست های الکتریکی و عایق